800 145 345

Právě se nacházíte: Domů > Pro Maminky

stream

Pro Maminky

Internet je jako miminko...Přináší radost a potěšení, neustále nás překvapuje a občas se po...

Agregace

je termín pro množství klientů připojených na jednu linku. tj. lajcky řečeno - stejně jako má vodovodní potrubí určitou kapacitu, která se rozděluje mezi více spotřebitelů, má svou kapacitu i každé internetové připojení. Celková rychlost se pak rozděluje/agreguje dle počtu uživatelů připojených tímto jedním připojením.

Antispyware

je program, jehož úkolem je odstraňovat či blokovat spyware, který se bez vědomí uživatele natáhl do jeho počítače. Spyware jsou programy, které na počítači běží bez vědomí uživatele a nějakým způsobem jej poškozují nebo zhoršují jeho funkci. Z hlediska bezpečnosti dat představuje spyware velkou hrozbu, protože odesílá různé informace (historii navštívených stránek, hesla) z vašeho počítače určenému uživateli, který tyto informace dále zpracovává. A proto je skutečně v zájmu každého uživatele mít naistalovaný antispyware, který jej před touto hrozbou ochrání.

Antivir

je počítačový program, který slouží ke zjišťování, odstraňování a minimalizaci rizika napadení Vašeho počítače některým z počítačových virů. Antivirový program je důležité pravidelně aktualizovat, jinak představují viry přinejmenším stejné nebezpečí, jako kdyby antivir v počítači vůbec nebyl.

Bezdrátové připojení

Z angličtiny - "wireless" - Jinak lze vyjádřit jako bezdrátový přenos informací. Jedná se o jeden ze základních způsobů přístupu k Internetu. Stavba "drátového" vedení bývá často velmi nákladná a tím neefektivní, a proto jsou u nás bezdrátové technologie velmi populární. Bezdrátové technologie lze rozdělit do tří základních skupin, a to na "statické", tj. propojení dvou nepohybujících se bodů (např. budov), dále na "mobilní", tj. kombinace přenosného počítače a mobilního telefonu (příp. samotného mobilního telefonu) a do třetice "satelitní" připojení, které má však poněkud problematické využití.

Bezdrátové připojení WiMAX

"Worldwide Interoperability for Microwave Access" Jedná se o standard pro bezdrátovou distribuci dat, která je pořád ve vývoji. Lze ji jinak přirovnat jako Wi-fi pro užití na velké vzdálenosti.

Blog

Jedná se o jakýsi "deníček" na internetu, v němž se můžete svobodně projevovat, říci svůj názor na konkrétní věc a podělit se o něj s dalšími členy daného deníčku. Jeho cílem tedy není dělit se o svůj názor s celým světem, ale pouze s příznivci určitého tématu, určité komunity (např. fanoušky nějakého sportovního týmu, populární hudební skupiny, politické strany, značky, apod.), které vás spojují.

Brána

Z anglického překladu "gateway" Jedná se o takový uzel, přes který jsou připojeny jednotlivé sítě s odlišnými protokoly. Brána v tomto připojení tak zaujímá místo Firewallu a takového překladače (brána přijme pomocí webové stránky zprávu a poté ji odešle jako sms v pásmu GSM).

DHCP

"Dynamic Host Configuration Protocol" - tj. protokol, který přiděluje počítačům (či jiným zařízením) tzv. IP adresy, díky nimž se mohou připojit k síti Internet. Jednotlivým zařízením je IP adresa přidělena až v okamžiku, kdy se potřebují připojit k síti, jinak ji nepotřebují.

Download

je termín pro rychlost, jakou můžete díky svému internetovému připojení stahovat data z internetu. Bývá udáván v jednotkách "bit za sekundu", tj. "bps", dále je možno se setkat s jednotkami Kbps (kilo bit za sekundu) či Mbps (mega bit za sekundu). Opakem downloadu je "upload".

DNS

"Domain Name System" - Protože počítače mezi sebou komunikují nejsnáze čísly a lidé zase nejsnáze jednoduchými zapamatovatelnými názvy (domén), tak musí existovat systém, který umožní, aby se lidé s počítači dorozuměli. A přesně to zařizuje DNS.

DVD

"Digital Versatile Disc" nebo "Digital Video Disc" - Jedná se o formát digitálního optického datového nosiče, který může obsahovat filmy ve vysoké obrazové a zvukové kvalitě nebo jakákoliv jiná data. DVD disk je plastový disk, který se velmi podobá klasickému CD. Data se ukládají pod povrch do jedné nebo dvou vrstev ve stopě tvaru spirály a pro čtení dat se používá laserové světlo s vlnovou délkou 660 mm. Existuje několik typů zapisovatelných a přepisovatelných DVD, a to - DVD+R/RW (R = Recordable, jen pro jeden zápis, RW = ReWritable, pro přepisování), DVD+R DL (R = Recordable, jen pro jeden zápis, DL = DualLayer, dvě vrstvy), DVD-R/RW (R = Recordable, jen pro jeden zápis, RW = ReWritable, na přepisování) - formát DVD-R existuje ve dvou verzích - verze R, na kterou lze pouze zapisovat, a vezre RW, kterou lze přepisovat. Posledním typem je DVD-RAM - libovolně přepisovatelné médium, dá se s ním pracovat stejným způsobem jako s pevným či flash diskem.

E-mail

aneb elektronická pošta. Email je jedna z nejdéle a nejvíce používaných služeb internetu, která umožňuje odeslat zprávu v podobě elektronický dopis v elektronickém formátu jednomu či více příjemcům. Uživatel, který chce elektronickou poštu používat, musí mít přiřazenu poštovní schránku (mailbox) opatřenou elektronickou adresou (např. strudl@necoss.net). Je důležité vědět, že v elektronické adrese se nepíší háčky, čárky ani mezery a nerozlišují se velká a malá písmena.

Ethernet připojení

Ethernet je vlastně pojmenování způsobu připojení k Internetu. Je způsob připojení přes onen síťový kabel do PC. Tento výraz je ale daleko obecnější a jsou na něm založeny některé systémy v pásmu 2,4 a 5 GHz , jako je např. Wi-Fi.

Facebook

je rozsáhlý společenský webový systém založený v únoru 2004 bývalým studentem Harvardské univerzity, Markem Zuckerbergem, sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě. Je jednou z největších společenských sítí na světě a je přeložen do pět-a-šedesáti jazyků. Po registraci v systému má uživatel možnost vyplnit svůj detailní profil, poté se může připojovat k různým sociálním sítím nebo skupinám a získávat nové přátele. Systém umožňuje komunikaci mezi uživateli pomocí zpráv nebo diskusních fór.

Firewall

Firewall - už z překladu "wall", což znamená zeď, lze přirovnat k takové ochrannné zdi vašeho počítače či jiných zařízení připojených do sítě. Firewall vás chrání před napadením počítačových virů, spyware apod., a proto se ho vyplatí mít stále zapnutý.

FTP

"File Transfer Protocol" - tj. služba internetu používaná k přenosu souborů mezi počítači, a to zejména datově objemných souborů náročných na přenos, které nelze posílat například elektronickou poštou.

FTTB technologie

"Fiber To The Building", z anglického překaldu - "vlákno do domu", tj. připojení k síti díky optickému kabelu, který disponuje téměř žádnou ztrátou dat v přenosu. Na odkazech se také dozvíte více o optických kabelech a vláknech a připojeních.

Full HD

Je jeden z typů "high definiton" velice kvalitních moderních zobrazení, která umožňující vykreslení velmi detailních scény na obrazovce. Full HD je pokládáno zatím za nejvyšší.

FUP

"Fair User Policy", tj. snížení rychlosti po stažení určitého objemu dat. Toto opatření má zamezit uživatelům v neustálém stahování velkých objemů dat, a zajistit tak všem uživatelům obdobné podmínky pro provoz dané služby. Nemusíme připomínat, že tento pojem je znám jen našemu slovníčku. Naše síť neví co to je (a to někteří "ajťáci" stáhnou i 150Gb denňe!).

Gateway

Z angličtiny přeloženo "brána" Jedná se o takový uzel, přes který jsou připojeny jednotlivé sítě s odlišnými protokoly. Brána v tomto připojení tak zaujímá místo Firewallu a takového překladače (brána přijme pomocí webové stránky zprávu a poté ji odešle jako sms v pásmu GSM).

Gbit

"giga bit", tj. jednotka udávající objem dat. K vyjádření rychlosti (průtoku dat za časovou jednotku) se používá jednotka "bps" (Kbps, Mbps, Gbps), tj. bit za sekundu (kilobit/megabit/gigabit za sekundu), kdy jeden bit odpovídá buďto číslici "0" nebo "1".

GHz

"gigahertz", tj. měrná jednotka, která se používá k udávání frekvence signálu např. u monitorů atd. Pro lepší představu tato jednotka udává kolik pravidelných dějů se odehraje za jednu sekundu.

Hardware

Hardware je lajcky řečeno ta část počítače, na ktourou si můžete fyzicky sáhnout. Takže do této kategorie spadá například: počítač, monitor, myši, klávesnice, síťové karty, komunikační linky, rozbočovače (HUBs), přepínače (switches), opakovače (repeaters), směrovače (routers) apod. Nehmatná část počítače se nazývá Software.

HD kvalita

"High Definiton" - překlad z angličtiny vysoká kvalita - tj. je typ zobrazení, které má schopnosti zobrazovat vysoce kvalitní videa s velmi detailních scén. V současnosti je nejlepší typ Full HD.

Hosting

je výraz pro pronájem úložného prostoru na cizím serveru pro umístění webových stránek (tzv. webhosting).

Hotspot

je výraz pro oblast či místo, v němž je dostupné bezdrátové připojení do sítě Internet. Povětšinou se vyskytuje v některých kavárnách, restauracích, na nádražích, benzinových pumpách, letištích a obecně v místech, kde lidé tráví čas například čekáním na autobus. K vytvoření hotspotu se nejvíce využívá bezdrátové technologie Wi-Fi.

Housing

výraz pro pronájem celého serveru pro hostování rozsáhlejších aplikací náročných na rychlost, spolehlivost a podporované služby a technologie (též označováno serverhosting). Je to jakási nadstavba webhostingu.

HTML

"Hypertext Markup Language", Je to jeden ze značkovacích jazyků pro tvorbu a publikac webových stránek. Původně tento jazyk překládal na webové stránky pouze HTTP protokol.

HTTP

"Hypertext Transport Protocol", tj. protokol ze skupiny TCP/IP, který umožňuje prohlížečům překládat a získávat webové stránky z jejich značkovacích jazyků, jako je například HTML.

IMAP

"Internet Message Access Protocol", tj. protokol pro řízení dlouhodobého přístupu k e-mailovým schránkám. Na serveru tak zůstávají e-mailové zprávy a zachovává se i jejich stav a poté tak můžeme pomocí klienta listovat zprávami přímo na serveru.

Internet

je z anglického překladu "Inter" a "net" veřejná celosvětová počítačová síť, která pokrývá celou naši planetu. Jde vlastně o takovou "síť sítí". K tomu, aby internet fungoval, je třeba hardware a taky software. Počítače internetu spolu komunikují pomocí komunikačních protokolů, což je vlastně dohodnutý způsob, podle kterého si vzájemně předávají data (internet používá komunikační protokoly označované jako TCP/IP).

IP adresa

Každý počítač v internetu má svou jedinečnou tzv. IP (Internet Protocol) adresu, podle níž se odlišuje od ostatních počítačů a dá se podle ní jednoznačně identifikovat. Lze to přirovnat k normálním adresám domů.

IPTV

je televizní vysílání, které používá pro svůj přenos vysokorychlostní internetové přípojky, nejčastěji připojení optickými vlákny. IPTV nabízí kromě široké nabídky televizních programů také dodatečné služby, jako je elektronický programový průvodce – Electronic Programming Guide (EPG), placené pořady - Pay Per View (PPV), video na žádost - Video on Demand (VoD), videorekordér (VCR) a další informační služby podle konkrétní nabídky poskytovatele.

Kabelová televize

Digitální televizní vysílání v kabelových sítích (tj. dostupné všem našim zákazníkům připojeným na optice) umožňuje příjem až několika set programů v závislosti na nabídce provozovatele, a to většinou ve velmi dobré kvalitě (my nabízíme ve Full HD).

Konektivita

je termín pro rychlost a dostupnost stránek pro uživatele z celého světa. Je důležité, aby se stránky načetly rychle a správně. A proto je důležité, aby server, na kterém jsou stránky vystaveny, byl připojen takovou rychlostí, aby umožnoval se na jedny stránky připojit velkému počtu uživatelů v jeden moment bez ztráty rychlosti pro jediného z nich.

LAN

"Local Area Network", tj. lokální počítačová síť - jde o síť ve vaší (na úrovni) firmy, budovy, učebny apod., kdy se využívá sdílení komunikačních linek více počítači. Tedy při situacích, kdy mezi sebou komunikuje více počítačů než dva, vzájemně každý s každým. Propojením několika LAN pomocí směrovačů vzniká internet.

LCD

"Liquid Crystal Display", tj. zobrazení pomocí tekutých krystalů. Jedná se o tenký, plochý panel používaný pro elektronicky zobrazované informace jako je text, obrázky a pohyblivý obraz - tedy videa. Využívá se pro počítačové monitory, televize, nástrojové panely, displeje mobilních telefonů apod.

Login

z anglického "log in" přihlásit se, případně sign in označuje v počítačové terminologii proces přihlášení k účtu (tedy autentizaci) pomocí uživatelského jména a zpravidla hesla nebo certifikátu. Opačný pojem je "logout", případně "logoff" či "sign out", čímž se označuje proces odhlášení.

Mailbox

z anglického překladu poštovní schránka (úložný prostor pro dopisy). V případě elektronické pošty jde o místo na pevném disku počítače, který dopisy přijímá. Každá schránka uživatele je opatřena elektronickou adresou obvykle ve tvaru uzivatel@domenova_adresa_pocitace (např. strudl@necoss.net). je důležité vědět, že v elektronické adrese se nepíší háčky, čárky, mezery a nezáleží na tom, která písmena píšete velká a která malá.

Mbit

"mega bit", = 1024 x 1024 bitů.

Mbps

"mega bit za sekundu", tj. jednotka která udává průtok 1024x1024 bitů za sekundu (1024x1024 b/s).

Mobilní připojení

je připojení k internetu využitím mobilních sítí. Je však zapotřebí mít příslušný modem (externí na USB, nebo jako PCMCIA karta) s předplacenou službou, kterou poskytuje mobilní operátor.

Modem

je zařízení pro převod mezi analogovým a digitálním signálem. Modem je zkratkové slovo z výrazu „modulátor demodulátor“. Modemy se používají především pro přenos digitálních dat pomocí analogové přenosové trasy, kterou může být telefonní linka, koaxiální kabel, radiový přenos apod.

Optická síť

je připojení k síti díky optických vláken. Vlákna se zpravidla nevedou až do PC, ale konvertují se na standarní počítačovou přípojku (Ethernet). Podle toho kde se konverze děje rozlišujeme instalace FTTB (Fiber To The Building) - tak to děláme my, nebo FTTH(Fiber To The Home). Nejkvalitnější připojení vůbec, zákazník připojený naším optickým připojením má v jedné instalované zásuvce všechny digitální dostupné služby a to Internet, telefon i televizi.

Optické připojení

je nejvyspělejší technologie pro rozvody internetu poskytování multimediálních služeb. Jedná se o připojení jednotlivých uživatelů. Podle typu přípojky je na vhodném místě optické vlákno převedeno na standardní síťovou přípojku a vedeno k zařízením (PC, TV, Telefon).

Optické vlákno

je tenké skleněné vlákno (my používáme vlákna single mode 9/125 mikrometrů), které přenáší data pomocí světla (produkovaného LED diodami nebo lasery) na prakticky neomezenou vzdálenost. Vlákna jsou vyrobeny tak, že světlo vedené vláknem se odráží pouze směrem dovnitř vlákna. Světelná vlákna mohou přenášet obecně mnohem více dat než kovové vodiče, přenos není rušen elektrickými poli a na rozdíl od kovových vodičů, u kterých jsou nutné vždy dvě linky, k přenosu signálu světlem při použití vhodné technologie stačí jedno skleněné vlákno. Svazek těchto vláken pak tvoří optický kabel.

Optický kabel

je tvořen svazkem tenkých skleněných vláken (optických vláken), různě organizovaných (barevné označení a ještě organizace do trubiček). V kabelu může být 1-144 vláken. V tečh podmořských i více.

PAL kvalita

"Phase Alternating Line", je jeden ze standardů kódování barevného signálu pro televizní vysílání. Dalšími standardy jsou SECAM (Francie) a NTSC (Severní a střední Amerika). Barevná informace se přenáší pouze pomocí dvou barev a třetí barva (RGB) se dopočítává.

PDF

je zkratka anglického názvu "Portable Document Format", tj. přenosný formát dokumentů. Je to souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, a i tom, na kterém byly pořízeny. Soubor typu PDF může obsahovat text i obrázky, přičemž tento formát zajišťuje, že se libovolný dokument na všech zařízeních zobrazí úplně stejně stejně. Vytvářet PDF dokumenty lze jak v Acrobatu od Adobe, tak v dalších programech (často však pouze jako export do PDF). Prohlížení je snazší. Existují volně dostupné prohlížeče pro mnoho platforem, nejznámějším je oficiální prohlížeč mateřské firmy Adobe Reader. PDF soubory mají příponu .pdf popřípadě .PDF.

Platforma

je skupina technických prostředků v informatice a výpočetní technice, které mluvčí (obecně producent softwarových řešení) používá nebo nabízí jako základ pro další vývoj.

POP3

"Post Office Protocol version 3", je internetový protokol, který se používá pro stahování e-mailových zpráv ze vzdáleného serveru na klienta. Jedná se o aplikační protokol pracující přes TCP/IP připojení. POP3 je následníkem protokolů POP1 a POP2 (označení POP už dnes téměř výhradně znamená POP3). V současné době používají téměř všichni uživatelé elektronické pošty pro stahování emailů programy využívající POP3 nebo IMAP.

Poslední míle

je distribuce konektivity k samotným zákazníkům v problematických oblastech, kde zástavba typická pro tyto oblasti nedovoluje využití vysokorychlostních kabelových spojů (ať už z důvodu přílišné finanční náročnosti nebo problematických stavebních povolení a vlastnictví pozemků, přes které by eventuální spoj měl vést). V takových případech je jediným rozumným řešením vybudování bezdrátového spoje.

Radiová technologie

Podobně jako rozhlasové a televizní vysílání nebo signál mobilních telefonů, mohou být i počítačová data přenášena pomocí radiových vln. Toto spojení je vhodné použít tam, kde spojení kovových nebo světelným vodičem není možné, nebo by bylo příliš nákladné. Komunikující počítače pak musí být vybaveny anténou pro vysílání a příjem radiového signálu. Vzdálenost, na kterou je možné uskutečnit přenos, závisí na velikosti antény.

Router

aneb směrovač. Netechnicky řečeno, router spojuje dvě sítě a přenáší mezi nimi data. Router se podstatně liší od switche, který spojuje počítače v místní síti. Rozdílné funkce routerů a switchů si lze představit jako switche coby silnice spojující všechna města ve státě a routery coby hraniční přechody spojující různé země.

RSS

technologie umožňující uživatelům Internetu přihlásit se k odběru novinek z webu, který nabízí RSS zdroj (RSS feed, též RSS kanál, RSS channel); tento zdroj se většinou vyskytuje na stránkách, kde se obsah mění a přidává velmi často (například zpravodajské servery); RSS formát poskytuje obsah celého článku, příp. jeho část, odkaz na původní článek a také jiná metadata.

Satelit

Způsob dopravy signálu pomocí satelitu se používá při přenosech na velikou vzdálenost, např. mezi kontitenty, přičemž se využívá radiového signálu.

Set-top-box

je zařízení sloužící k převodu digitálního TV signálu na signál, který jsou schopny zpracovat i TV bez digitálního tuneru, aby tak mohly přijímat vysílání v HD kvalitě i starší televizory.

Síťová karta

(Network Interface Controller, zkratka NIC) Tato karta slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do slotu (ISA, PCI, PCI-e) základové desky nebo (což je dnes daleko častější varianta) je na základní desce integrovaná. U notebooků je situace podobná. Integrace převládá a pro externí připojení se používá rozhraní PCMCIA.

SMTP

"Simple Mail Transfer Protocol" tj. internetový protokol určený pro přenos zpráv elektronické pošty (e-mailů) mezi přepravci elektronické pošty (MTA). Tento protokol zajišťuje doručení pošty pomocí přímého spojení mezi odesílatelem a adresátem. Zpráva je doručena do tzv. poštovní schránky adresáta, ke které potom může uživatel kdykoli (i off-line) přistupovat (vybírat zprávy) pomocí protokolů POP3 nebo IMAP.

Software

Je taková část počítačů, na kterou si nemůžete fyzicky sáhnout. Jsou to například aplikace, programové vybavení počítačů a zařízení. tj. vlastně "mozek" daného zařízení vybavený určitými informacemi, které řídí hardware a celé jeho chování.

Splitter

z překladu "oddělovač". To je zařízení využívané na technologii ADSL k oddělení, respektive sloučení hovorového a nadhovorového pásma. Zpravidla se umisťuje poblíž telefonní přípojky.

STA stožár

Je stožár pro společnou televizní anténu, z které je signál rozváděn do jednotlivých bytů. Tyto stožáry jsou téměř vždy instalovány na panelové a činžovní domy.

Switch

Switch (česky přepínač) je takové zařízení, které umožňuje vytvoření domácí sítě. Je to jakoby takový uzel, který zaručuje komunikaci každého člena sítě s každým jiným členem sítě.

Širokopásmové připojení

(z angl. jazyka hovorově přejato slovo broadband, tj. širokopásmový přenos), je datové připojení k Internetu určené k vysokorychlostní přenosu obrovských objemů elektronických dat.

TCP/IP

"Transmission Control Protocol/Internet Protocol" - je komunikační protokol, tj. dohodnutý způsob, jakým spolu počítače po internetu komunikují a podle kterého si vzájemně předávají data.

Twitter

je webová služba umožňující publikování krátkých textových zpráv. Zprávy na Twitter je možné odesílat mnoha způsoby. Jedním z nejpoužívanějších způsobů je odesílání zpráv na Twitter z mobilního telefonu. Zprávy jsou pak omezené na maximálně 140 znaků. Twitter je současně třetí největší sociální sítí, na prvním místě bychom našli populární Facebook, na dalším místě pak sociální síť MySpace (ta je populární především v USA a dalších angolofoních zemích). Twitter umožňuje především rychlou výměnu informací.

Upload

je z angličtiny převzatý výraz rychlost, jakou můžete díky svému internetovému připojení posílat data po internetu ostatním; bývá udáván v jednotkách "bit za sekundu", tj. "bps", nejčastěji se setkáte s rychlostmi Kbps (kilo bit za sekundu), Mbps (mega bit za sekundu). Opakem uploadu je "download".

URL

"Uniform Transport Protocol", tj. protokol ze skupiny TCP/IP, který umožňuje webovým prohlížečům najít a zobrazit webové stránky. Zápis URL adresy (webové adresy) je např. http://www.necoss.cz.

Veřejná IP adresa

umožňuje dostupnost vašeho počítače z celé sítě Internet a je možné využívat přímého spojení protokolů TCP/UDP, které využívá většina komunikačních programů. Nese s sebou ale větší riziko elektronického útoku, takže se doporučuje chránit počítač pomocí brány Firewall nebo síťovými prvky (routery), které mají např. již implementovány ochranné prvky včetně brány Firewall a pokrývají celou místní síť připojenou k Internetu.

VoIP telefonování

"Voice over Internet Protocol", neboli IP telefonie, která umožňuje přenos digitalizovaného hlasu prostřednictvím počítačové sítě (pomocí protokoku IP), kdy je hlas přenášen v jedné síti společně s dalšími informacemi. Využívá se pro telefonování prostřednictvím Internetu, intranetu nebo jakéhokoli jiného datového spojení.

VPN

"Virtual Private Network", tj. virtuální privátní síť je v informatice prostředek k propojení několika počítačů prostřednictvím (veřejné) nedůvěryhodné počítačové sítě. Lze tak snadno dosáhnout stavu, kdy spojené počítače budou mezi sebou moci komunikovat, jako kdyby byly propojeny v rámci jediné uzavřené privátní (a tedy důvěryhodné) sítě. Při navazování spojení je totožnost obou stran ověřována pomocí digitálních certifikátů, dojde k autentizaci, veškerá komunikace je šifrována, a proto můžeme takové propojení považovat za bezpečné.

Novinky

17.01.2018

!!!VÝPADEK!!!

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ! Z provozních důvodů bude ve středu 17.1. od 15:00 do maximálně 17:00 přerušena dodávka elektrické energie v celém areálu Průmyslového podnikatelského parku. Důvodem je oprava elektrického zařízení v energocentru a přepojení na jiný transformátor VN/NN. Z těchto důvodů dojde k výpadku připojení v části Příbrami, Podlesí, Obecnici, části Orlova, Lazci, Trhových Dušníkách, části Drahlína, Vysoké Peci a Bohutíně. Děkujeme za pochopení, Vyladěný internet Příbramsko s.r.o.

01.11.2017

!!!Nová programový nabídka!!!

Vážení a Vyladění přátelé. Od 1.11.2017 jsme rozšířili programovou nabídku o balíček HBO, HBO 2 a HBO 3 za 199,- Pokud by to někomu nestačilo tak se může více rozvášnit s balíčkem HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax a Cinemax 2 za 267,- Vše najdete na svých set top boxech. Váš VYLADĚNÝ INTERNET Příbramsko

16.09.2016

SOUTĚŽ

Vážení a Vyladění přátelé, na našem Facebookovém profilu naleznete soutěž o velice zajmavé ceny. Zkuste své štěstí a zahrajte si o internet na celý život zdarma, tablet, mobilní telefon a mnoho dalšího.... Hodně štěstí

16.05.2016

Výpadky služeb

Vázení klienti, v tuto chvíli řešíme na síti napadení útočným kódem několika set zařízení od výrobce Ubiquitti. Tato zařízení je potřeba odservisovat na místě, což bude bohužel trvat ještě v průběhu pondělí Postižené klienty prosíme o nahlášení závady na technickou podporu. Bohužel je třeba obrnit se trpělivostí, za což se Vám hluboce omlouváme.

starší...

Necoss s.r.o.

edgedesign.cz | websoul.cz